Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Seiko Watch Corporation spolu se společností Design Trade, s.r.o. nabízí online zdroje, které poskytují informace a služby související s produkty, jakož i firemní zprávy, zaměstnání a další informace související s předmětem podnikání.

Pro naši organizaci a přidružené společnosti je důležitá ochrana osobních údajů, stejně jako dodržování zákonů a předpisů na ochranu soukromí a dat. Naším cílem je zajistit práva na soukromí našich spotřebitelů, obchodních kontaktů a zaměstnanců, když o nich nakládáme.

Tyto zásady se vztahují pouze na osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek provozovaných společností SEIKO nebo třetími stranami jednajícími naším jménem jako zpracovatelé údajů a dále zpracovávané pro účely zde uvedené. Tyto zásady se nevztahují na osobní údaje shromážděné z offline zdrojů a komunikace. Tyto zásady se rovněž nevztahují na online zdroje třetích stran, na které mohou odkazovat naše webové stránky, kde nekontrolujeme obsah nebo postupy ochrany osobních údajů těchto zdrojů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo našich postupů shromažďování, používání a zveřejňování údajů, kontaktujte nás.

Jak je uvedeno v těchto zásadách, odkazy na „nás“, „my“, „naše“ a „SEIKO“ obecně znamenají společnosti Seiko Watch Europe B.V., Seiko Watch Corporation a Design Trade, s.r.o.(v závislosti na kontextu mohou zahrnovat přidružené společnosti SEIKO).

Kdo jsme?

Design Trade, s.r.o. se sídlem na adrese Klausova 15, Praha, 150 00, Česká republika a Seiko Watch Corporation se sídlem na adrese 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokio 104-8118, Japonsko budou působit jako správce údajů a bude zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek.

Shromažďování vašich osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme online prostřednictvím našich webových stránek. Jednotlivci mohou přistupovat k mnoha částem našich webových stránek bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud nás kontaktujete a rozhodnete se poskytnout své osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, vyplněním formulářů nebo datových polí na našich webových stránkách a korespondencí s námi, budeme shromažďovat a používat osobní údaje.

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme informace o vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení, které mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), datum a čas vašeho požadavku a informace poskytované technologiemi sledování, jako jsou soubory cookie.

Další podrobnosti týkající se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie [vložte hypertextový odkaz].

Důvod, proč shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném platnými zákony pro následující účely:

 

 (i) prodávat vám produkty a služby SEIKO, (ii) fakturovat vám produkty a služby SEIKO, o které jste požádali, (iii) dodávat vám produkty a služby SEIKO, (iv) spravovat online členské služby a (v) provádět povinnosti společnosti SEIKO vyplývající ze smlouvy, jejíž jste stranou (společně „účely plnění“)

 abychom vám (i) poskytovali propagační informace o produktech a službách společnosti SEIKO, (ii) prováděli pro vás propagační aktivity (včetně různých sázek a členských služeb), (iii) zasílali vám pozvánky na propagační akce, (iv) zvali vás na zúčastnění se průzkumů včetně průzkumů trhu a (v) analyzovat vaše zájmy na zlepšení produktů a služeb SEIKO (společně „Marketingové účely“)

 odpovědět na váš dotaz („účel kontaktu“)

 dodržovat a prosazovat naše práva a plnit své povinnosti podle platných zákonů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zlepšování služeb, marketingové účely a kontaktní účely na základě vašeho souhlasu. Při zveřejňování vašich názorů a fotografií na našich webových stránkách zveřejníme pouze informace, které jsou vhodné s ohledem na tyto zásady, po získání vašeho souhlasu. Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali a prosazovali svá práva a plnili své povinnosti podle platných zákonů.

Můžete také odmítnout poskytnout nám své osobní údaje. Pokud však neposkytnete své údaje, může to mít vliv na vaše používání webových stránek nebo některé funkce na našich webových stránkách nemusí plně fungovat.

Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje jsou určeny nám, ale za určitých okolností mohou být sdíleny s třetími stranami:

Přidružené společnosti skupiny SEIKO: Společnost SEIKO může sdílet vaše osobní údaje mezi přidruženými společnostmi skupiny SEIKO za účelem správy služeb a produktů společnosti SEIKO, poskytování zákaznické podpory, zpracování plateb, pochopení vašich preferencí, zasílání informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. a provádět další činnosti popsané v těchto zásadách.

Poskytovatelé služeb: K poskytování služeb naším jménem nebo k tomu, aby nám pomáhali s poskytováním služeb a produktů SEIKO pro vás, využíváme jiné společnosti, zástupce nebo dodavatele. Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi poskytovatelů služeb:

 distributoři značky SEIKO

 poskytovatelé infrastruktury a IT služeb, včetně archivace e-mailů

 marketingové, reklamní a komunikační agentury

 úvěrové referenční agentury

 účetnictví

 

V průběhu poskytování takových služeb mohou mít tito poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům. Našim poskytovatelům služeb však poskytneme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli vykonávat své služby, a požadujeme, aby vaše údaje nepoužívali k žádnému jinému účelu. Vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že všichni naši poskytovatelé služeb uchovávají vaše osobní údaje v bezpečí.

Třetí strany povolené zákonem

Za určitých okolností můžeme být povinni zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou nebo regulační povinnost (například můžeme být povinni zpřístupnit osobní údaje policii, regulačním orgánům, vládě). agenturám nebo soudním či správním orgánům).

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám, pokud je zveřejnění jak právně přípustné, tak nezbytné k ochraně nebo obraně našich práv, záležitostí národní bezpečnosti, vymáhání práva, k vymáhání našich smluv nebo k ochraně vašich práv nebo práv veřejnosti.

Třetí strany spojené s převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám v souvislosti s reorganizací, restrukturalizací, fúzí nebo akvizicí nebo převodem majetku, za předpokladu, že přijímající strana souhlasí s tím, že bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s těmito zásadami. .

Vaše osobní údaje neprodáme třetím stranám.

Upozorňujeme, že naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na a z webových stránek našich obchodních kontaktů nebo přidružených společností. Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak mohou používat vaše osobní údaje. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na webové stránky třetích stran byste si měli zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů.

Přenos osobních údajů mimo vaši zemi

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a zpracovávány mimo zemi, ve které se nacházíte, přidruženými společnostmi skupiny SEIKO a našimi poskytovateli služeb. Učiníme veškeré kroky, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami a také s platnými zákony na ochranu údajů, včetně tam, kde se uplatňuje evropské právo na ochranu údajů, uzavřením standardních smluvních doložek (nebo rovnocenná opatření) se stranou mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Ochrana Vašich osobních údajů

Striktně jsme dodrželi pravidla pro nakládání s osobními údaji podle jejich citlivosti a zavedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které máme k dispozici, před neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením. Mezi taková opatření patří administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, například omezení přístupu k osobním údajům pouze na zaměstnance a oprávněné poskytovatele služeb, kteří takové informace potřebují znát pro účely popsané v těchto zásadách.

Ochrana soukromí dětí

Naše webové stránky mohou poskytovat volitelné funkce pro děti mladší 16 let a mohou shromažďovat osobní údaje dětí. Když tyto funkce nabízíme, požádáme o poskytnutí jména a kontaktních údajů rodiče, abychom zajistili získání ověřitelného souhlasu rodičů před jakýmkoli shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů od dětí.

 

Zákazníci mladší 16 let musí informovat rodiče, že potřebují získat souhlas se zpracováním osobních údajů, musí ukázat tyto zásady svým rodičům, poskytnout nám jméno rodiče a kontaktní údaje a mít jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše práva

V souladu s platnými zákony a předpisy máte následující práva:

 Přístup. Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, požadovat přístup k osobním údajům. Máte právo získat kopii osobních údajů, které se zpracovávají.

 Úprava. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme.

 Vymazání. Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás zpracováváme, s výjimkou případů, kdy to nejsme povinni uchovat, abychom splnili zákonnou povinnost nebo abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nároky.

 Omezení. Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že tyto údaje jsou nepřesné; naše zpracování je nezákonné; nebo že tyto údaje již nepotřebujeme zpracovávat pro konkrétní účel, pokud nejsme schopni údaje vymazat z důvodu zákonné nebo jiné povinnosti nebo proto, že si nepřejete, abychom je vymazali.

 Přenositelnost. Máte právo získat osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném elektronickém formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů, pokud se jedná o (1) osobní údaje, které jste nám poskytli, a (2) pokud tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem spolupráce

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte následující e-mail: privacy@seiko-watch.co.jp. Pro vaše vlastní soukromí a bezpečnost můžeme vyžadovat prokázání vaší totožnosti nebo poskytnutí dalších informací, než budeme moci reagovat na vaši žádost, když informace, které máme, nejsou dostatečné pro uspokojení vaší žádosti. Pokusíme se poskytnout jakékoli požadované informace nebo provést požadované změny v souladu s platnými zákony.

Máte také právo podat stížnost u místního regulačního úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi platné zákony na ochranu osobních údajů.

Pokud sídlíte v EHP nebo se problém, na který si chcete stěžovat, vyskytl jinde v EHP, seznam místních úřadů pro ochranu údajů v zemích EHP je k dispozici zde:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Doba uchovávání vašich osobních údajů

Osobní údaje obecně uchováváme tak dlouho, jak je přiměřeně potřeba pro konkrétní obchodní účel nebo účely, pro které byly shromážděny, a po dobu vašeho používání našich webových stránek. V některých případech můžeme být povinni uchovávat informace po delší dobu na základě zákonů nebo předpisů, které se vztahují na naše podnikání. Pokud je to možné, snažíme se anonymizovat informace nebo odstranit nepotřebné identifikátory ze záznamů, které možná budeme muset uchovávat po dobu delší než původní období uchovávání. Jakmile osobní údaje již nejsou potřebné, co nejdříve je vymažeme nebo anonymizujeme.

 

 

Kontaktní informace

Pokud se rozhodnete vznést online dotaz, budeme shromažďovat vaše osobní údaje včetně vaší e-mailové adresy, jména a adresy a tyto údaje použijeme k odpovědi na váš dotaz. Pokud souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, přečtěte si prosím tyto zásady, zaškrtněte políčko souhlasu v části „Online dotazy“ níže a klikněte na tlačítko. Poté nám budete moci poslat e-mail, ve kterém bude vyplněna naše e-mailová adresa pro dotazy.

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na povaze vašeho dotazu můžeme vaše osobní údaje sdělit naší přidružené provozní společnosti, která je odpovědná za příslušné produkty nebo reklamu, aby společnost mohla odpovědět na váš dotaz.

 

Společnost Design Trade, s.r.o.

Dotazy ohledně osobních údajů

Telefon:

+420 257 213 232

Otevírací doba 9:30–17:00 (kromě sobot, nedělí a státních svátků)

Online dotazy

Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů souhlasem se Zásadami ochrany osobních údajů webových stránek.

 

Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. Vyhrazujeme si právo upravit, přidat nebo odebrat části těchto zásad. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady, zveřejníme upozornění na domovskou stránku tohoto webu.

 

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 27. 10. 2021